Jaunumi

Statistika par VSAC klientiem Latvijā

 
20. februāris, 2013
 

LM preses brīfings par situāciju valsts sociālās aprūpes centros 19.02.2013.

Statistika par VSAC klientiem Latvijā

Kam ir tiesības saņemt valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu?

bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem,

bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam,

bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam,

pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi),

neredzīgiem cilvēkiem (1. un 2.grupas invalīdi).

Kas nodrošina pakalpojumu?

5 LM pakļautībā esošas valsts tiešās pārvaldes iestādes - valsts sociālās aprūpes centri (VSAC) 30 filiālēs ar 4659 vietām, t.sk.:

  • 580 jeb 12,4 % vietas ir paredzētas bērniem,
  • 216 jeb 4,6% vietas ir paredzētas pilngadīgiem neredzīgiem cilvēkiem (ar 1. un 2.grupas invaliditāti),
  • 3863 jeb 83% vietas pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invaliditāti);

10 līgumslēdzējas iestādes ar 775 vietām - tiesības uz pakalpojumu sniegšanu no 2010. līdz 2015.gadam ieguvušas iepirkuma konkursa kārtībā,

4 ārstniecības iestāžu - psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas ar 273 vietām.

Kopumā VSAC un līgumslēdzējās iestādēs uz 01.01.2013. ir 5707 vietas. Uz 2013.gada 1.janvāri kopumā pakalpojumus saņēma 5588 cilvēki, t.sk. VSAC 4530 cilvēki.

Kāda ir rinda uz pakalpojumu?

Pakalpojumi jau kopš 2000.gada ir pieejami tikai rindas kārtībā. Gaidīšanas laiks vidēji 1-1,5 gadi. Uz 2013.gada 1.janvāri rindā - 358 cilvēki.

Kāds ir vidējais laiks, kuru klienti pavada VSAC?

VSAC dzīvojošie cilvēki atrodas pilnā valsts apgādībā. Smago funkcionālo traucējumu dēļ viņi nespēj dzīvot patstāvīgi un strādāt algotu darbu. Cilvēki ir ieguvuši tiesības uz valsts finansētu pakalpojumu saņemšanu, un, ja viņu veselības stāvoklis neuzlabosies, šīs tiesības saglabāsies visu mūžu. Lielākā daļa no pieaugušajiem VSAC dzīvo ilgstoši.

Cik lielai daļai VSAC klientu nav tuvinieku?

Lielākā daļa klientu VSAC dzīvo kopš bērnības vai ilgstoši, tādēļ tikai nelielai daļai klientu (vidēji 15 %) ir saglabājušies kontakti ar ģimenes locekļiem.

Cik Latvijas VSAC ir darbinieku? 4659 klientus aprūpē vairāk nekā 3000 darbinieku. No tiem vairāk kā 1800 jeb 59,7 % ir klientu aprūpē iesaistītais personāls.

Kāds ir VSAC finansējums?

2012.gadā VSAC finansējums 21, 4 milj. latu, t.sk. kapitālie izdevumi 974, 6 tūkst. Ls, izdevumi sociālajiem pabalstiem 626, 5 tūkst.Ls), no tiem ēdināšanai, higiēnas precēm un medikamentiem – 17% no kopējiem izdevumiem.

Vidējās viena klienta uzturēšanās izmaksas dienā 2012.gadā - Ls 12,67.

Plānotās izmaiņas sociālās aprūpes sistēmā

1.virziens – deinstitucionalizācija

  • aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā;
  • atbalsta mehānisma radīšana personām, kuri pašlaik dzīvo institūcijās, bet varētu uzsākt dzīvi ārpus tām, kas kompensēs vajadzības pēc palīdzības ikdienas aktivitātēs;
  • nodrošināta ārpusģimenes aprūpe ģimeniskā vidē bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem, kuri pašlaik dzīvo institūcijās;
  • samazināts valsts finansēto vietu skaits VSAC


2.virziens - sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kuri sekmēs integrāciju sabiedrībā, atbalstu dzīvesvietā un iesaisti nodarbinātības aktivitātēs, kas nodrošinās klientiem iespēju neatkarīgas, patstāvīgas dzīves uzsākšanai, t.sk. nodrošinājums ar nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem, atbalsts integrācijai darba tirgū, atbalsts mājokļa jautājuma risināšanai, palīdzība ikdienas aktivitāšu veikšanā, u.c.

3.virziens - efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība:

  • Valsts un pašvaldību atbildības par sociālo pakalpojumu finansēšana pārdalīšana;
  • Sociālo pakalpojumu koordinēšanas ieviešana reģiona līmenī, u.c.