Jaunumi

Statistika par VSAC klientiem Latvijā

LM preses brīfings par situāciju valsts sociālās aprūpes centros 19.02.2013.

Statistika par VSAC klientiem Latvijā

Kam ir tiesības saņemt valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu?

bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem,

bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam,

bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem no 4 līdz 18 gadu vecumam,

pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi),

neredzīgiem cilvēkiem (1. un 2.grupas invalīdi).

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” īstenojis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu Nr. KPFI-12/214 „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” īstenojis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu Nr. KPFI-12/214 „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava” Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”) 2011.gadā iesniedza projekta pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai". Pieteikums tika akceptēts un 2011.gada oktobrī tika noslēgts četrpusējs līgums par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” īstenošanu.

Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana.

Ieguldījums Tavā nākotnē VSAC „Zemgale” īsteno Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana”Ilgtspējīga sociālās drošības sistēma ir būtisks priekšnosacījums cilvēka labklājības kāpumam un viena no Latvijas nacionālā attīstības plāna prioritātēm. Tā paredz nepieciešamību pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības. Valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) „Zemgale” struktūrvienības „Īle” ēkas bija tehniski un morāli novecojušas un nebija piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem, to iekārtojums bija novecojis un objektā nebija nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas liedza iespēju attīstīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ņemot vērā sociālo un ekonomisko situāciju valstī un perspektīvo pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, VSAC „Zemgale”, kā valsts politikas īstenotājs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļus, plānoja izveidot LR normatīvo aktu prasībām atbilstošu sociālās aprūpes infrastruktūru un paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas esošajā sociālās aprūpes centrā.

Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”, KPFI projekts Nr. KPFI-12/214 joprojām turpinās

KPFI projekts Nr. KPFI-12/214„Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale”filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava” Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2011.gada 19.oktobrī parakstīja līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas republikas Labklājības ministriju par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” Nr. KPFI-12/214 īstenošanu.

Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”, KPFI projekts Nr. KPFI-12/214 turpinās

KPFI projekts Nr. KPFI-12/214„Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale”filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2011.gada 19.oktobrī parakstīja līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas republikas Labklājības ministriju par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” Nr. KPFI-12/214 īstenošanu.