Trauksmes cēlējs

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.
Trauksmes celšanas likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir cilvēks, kurš sabiedrības interesēs ceļ trauksmi par pārkāpumiem savā darbavietā. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.
Trauksmes cēlējs iesniegumu VSAC “Zemgale” iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pieejama šeit).
Trauksmes cēlēja ziņojumā persona norāda tās rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tajā skaitā:

 • pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus un pievienojot dokumentu kopijas, ja tādas ir personas rīcībā, kas apstiprina trauksmes cēlēja ziņojumā minētos apstākļus;
 • informāciju par fiziskām vai juridiskām personām, ja ir pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā;
 • norāda, vai informācija par pārkāpumu ir gūta, veicot darba vai amata pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba vai amata pienākumu veikšanu;
 • norāda, vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš, un pievieno saņemto atbildi, ja tāda ir saņemta.

Trauksmes cēlējs iesniegumu VSAC “Zemgale” var iesniegt:

 • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu centra e-pasta adresi: trauksme@vsaczemgale.gov.lv;
 • nosūtot to pa pastu uz adresi: Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, uz aploksnes norādot “Trauksmes ziņojums”;
 • ierodoties personīgi un ziņojot mutvārdos atbildīgajai personai.

Ja trauksmes cēlējs atbilstoši aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniegumu ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, VSAC “Zemgale” iesniedz, izmantojot citus saziņas līdzekļus, saņemtie iesniegumi, nereģistrējot tos VSAC “Zemgale” dokumentu pārvaldības sistēmā, nekavējoties tiek nodoti atbildīgajai personai.
Lai ziņojums tiktu atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tam ir jāatbilst šādām pazīmēm:

 • ir ievērotas ziņojuma iesniegšanas prasības (ziņojums ir iesniegts, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu);
 • ziņojumu ir iesniegusi fiziska persona;
 • ziņojums ir iesniegts par iespējamu pārkāpumu;
 • iespējamais pārkāpums var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • informācija par iespējamo pārkāpumu ir gūta, veicot darba vai amata pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba vai amata pienākumu veikšanu;
 • nav pamatotu un objektīvu šaubu par ziņojuma iesniedzēja godprātību.

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz VSAC “Zemgale” kontaktpersona (atbildīgā persona) trauksmes celšanas jautājumos Ineta Niedra, tālr. 26555883, e-pasts trauksme@vsaczemgale.gov.lv.
Atbildīgā persona:

 • septiņu dienu laikā izvērtē iesnieguma atbilstību trauksmes cēlēja ziņojuma pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu;
 • trīs dienu laikā no lēmuma pieņemšanas informē iesniedzēju par iesnieguma atzīšanu vai neatzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu;

Trauksmes cēlēja ziņojums VSAC “Zemgale” tiek izskatīts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, un informācija par ziņojuma izskatīšanas rezultātiem vai ziņojuma pārsūtīšanu citai institūcijai (ja tā izskatīšanas laikā tiek konstatēts, ka tā ir citas institūcijas kompetence) tiek nosūtīta iesniedzējam.
Papildus informācija: https://www.trauksmescelejs.lv/